PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
v. a. Zvirbulīši
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
ritmika
TDK Graudiņi
TDK Rūdis
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PAR MUMS / SĀKUMS.
ABOUT US (INFORMATION IN ENGLISH)

ESAM
 - TALSU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS.
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs ir Talsu novada domes dibināta, Talsu novada Izglītības 
pārvaldes pakļautībā esoša interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas un veic interešu izglītības, audzināšanas un jaunatnes darba organizatoriski metodisko un informatīvo darbu Talsu, Rojas, Mērsraga, Dundagas novados. 

DARĀM - organizējam, nodrošinām dalību, koordinējam starpnovadu, reģionu un valsts mēroga konkursus, izstādes, apmācības un seminārus, koncertus, labdarības akcijas, projektus, forumus, atvērto durvju dienas, starptautisko sadarbību, brīvprātīgo darbu. Mūsu brends – Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, „Jauniešu diena”, starptautiskās sporta deju sacensības „Deviņu pakalnu ritmos”, nometnes „Raibā nedēļa”, „Vasaras akadēmija",
Eiropas brīvprātīgā darba nosūtītāj organizācija”. 

VARAM – piedāvāt metodiskās izstrādnes, literatūru, materiālus:
• audzināšanas darbā 
• interešu izglītībā
• jaunatnes darbā 
• scenārijus 
• individuālās konsultācijas
• radošās darbnīcas

Dalībnieku vecums: 3-25 gadiem 


Talsu novada domes lēmums nr.464 2014. gada 16. oktobrī

1. Par piedalīšanos Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņos, kuros izmanto Talsu novada Bērnu un jauniešu centra materiāli tehnisko nodrošinājumu, ar 2014. gada 1.septembri noteikt izglītojamajam dalības maksu par katru pulciņu 0,50 EUR (nulle eiro 50 centi) mēnesī,
2. Uzdot Talsu novada izglītības pārvaldei:
2.1.aprēķināt dalības maksu izglītojamo vecākiem 2 reizes mācību gadā – par laika posmu no septembra līdz decembrim un no janvāra līdz maijam,
2.2.situācijā, ja izglītojamais pārtrauc apmeklēt Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņus, par kuriem viņam noteikta dalības maksa, izrakstīt rēķinu par iepriekšējo periodu līdz dalības pārtraukšanai.


Talsu novada domes lēmums nr.465 2014. gada 16. oktobrī

1. ATBRĪVOT no dalības maksas par piedalīšanos Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības pulciņos, kuros izmanto Talsu novada Bērnu un jauniešu centra materiāli tehnisko nodrošinājumu:
1.1. Talsu novada bērnus un jauniešus no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, pēc apliecinošu dokumentu iesniegšanas par attiecīga statusa esamību;
1.2. Talsu novada bērnus un jauniešus no šādām sociāli mazaizsargāto personu grupām:
1.2.1. ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem,
1.2.2. bērnus un jauniešus ar invaliditāti,
1.2.3. bērnus un jauniešus no sociālā riska ģimenēm ar sociālā dienesta norīkojumu.
2. ATBRĪVOT jauniešus no dalības maksas par piedalīšanos Talsu, Rojas, Dundagas un
Mērsraga novada skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības „TAS.ES”
līderu grupas (jauniešu domes) nodarbībās.
3. NENOTEIKT dalības maksu par brīvā laika pavadīšanas iespēju izmantošanu.


Kontaktinformācija.
Direktore – Doloresa Lepere, 29423752, doloresa.lepere@talsi.lv
Interešu izglītības metodiķe - Antra Vētra, 29128332, antra.vetra@talsi.lv
Interešu izglītības metodiķis- Ingus Stauģis, 27144521, ingus.staugis
@talsi.lv
,
Jaunatnes lietu speciāliste - Līva Maķe, 22345998, liva.make@talsi.lv,
Lietvede - Aija Staškova, 63291805, bjc@talsi.lv
Lietvede -Sanita Kukite, 63291805 sanitakukite69@inbox.lv

Rekvizīti:
Talsu novada Izglītības pārvalde
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Brīvības iela 17a, Talsi
Reģ. nr. 90000011997

Konti dalības maksām:
SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV91UNLA0028700130053

Banka CITADELE, kods:PARXLV22
Konts: LV31PARX0002240070002

Banka: Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV25HABA0001402059017


Adrese: Brīvības ielā 17a, Talsos, LV-3201 

 
AKTUALI
JAUNUMI
19.01.2018 FILM SCHOOL

31.10.2017 Pasmaidi LAtvijai

31.10.2017 Pašītis

09.10.2017 PIESAKIES !

NĀKAMIE PASĀKUMI 
JAUNĀKIE KOMENTĀRI 
bEs nesaprotu, priekš kam eksistē šī mājas lapa, ka visur lasāma noveco...
rakstu Meklē, atrodi un darbojies ! komentēja Dina

bMaksa par pašaizsardzības pulciņu 45 eiro - tā informēja par norād...
rakstu Meklē, atrodi un darbojies ! komentēja zane

bAtsevišķu pulciņu maksa dārgāka kā Rīgā..... diezgan dā...
rakstu Meklē, atrodi un darbojies ! komentēja zane

TALSU BJC UN TAS.ES. @ TWITTER
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē